SVS stanovila podmínky pro vstup zvířat, u nichž není znám původ, z Ukrajiny do ČR

Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na úterní jednání veterinárních autorit států Evropské unie i na poznatky z terénu, kde přibývá případů dovozů zvířat bez doprovodu svého majitele z válkou zasažené Ukrajiny do členských zemí, stanovuje závazné veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky vstupující tímto způsobem na území České republiky.

Podobně jako v případě zvířat s prokázaným původem doprovázejícím své majitele, bude pro zvířata neznámého původu po vstupu do ČR platit desetidenní karanténa (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem osoby zodpovědné za zvíře a zvířata nesmí přijít do kontaktu s jinými zvířaty) v místě určení. Osoba zodpovědná za zvířata bude dále povinna do 48 hodin po vstupu zvířat na území ČR zajistit klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zajištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění. Obdobné vyšetření bude nutné zopakovat mezi pátým a desátým dnem karantény.

Pokud se bude jednat o zvíře, které není identifikované, provede soukromý veterinární lékař jeho označení mikročipem, zaznamená údaje o zvířeti, vystaví doklad o provedeném vyšetření a vystaví očkovací průkaz (případně tzv. petpas) do něhož uvede číslo mikročipu zvířete. Nejpozději do tří pracovních dnů pak bude nutné předat formulář s informací o zvířeti místně příslušné krajské veterinární správě.

Pokud zvíře v rámci desetidenní karantény poraní člověka, uhyne, či se u něj projeví klinické příznaky onemocnění, zajistí zodpovědná osoba neprodleně vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Jak SVS v nedávné minulosti opakovaně uvedla, na rozdíl od případů, kdy zvířata doprovázejí své před válkou prchající majitele, nedoporučuje občanům ČR přemísťování zvířat neznámého původu z Ukrajiny do útulků a dalších zařízení v ČR.  Podobné aktivity představují vysoké riziko zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. V případě, že k těmto přesunům přeci jen dochází, je nutné, aby se tak dělo za podmínek a v součinnosti s veterinárními dozorovými orgány tak, aby bylo ochráněno zdraví zvířat i lidí.

V případě nerespektování veterinárních podmínek hrozí kontrolovaným subjektům sankce i nařízení povinné karantény na celé zařízení (v podstatě jeho dočasné uzavření).

Pokud jde o vzteklinu, ČR je od roku 2004 mezinárodně uznaná coby země bez této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout zejména dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinací lišek a kontrolou přesunů. Naproti tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakcinaci lišek stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Podle posledního dostupného hlášení pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) evidovala Ukrajina za 1. pololetí 2021 více než 310 ohnisek vztekliny (z toho 135 případů u koček a 113 u psů).

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy
Show Buttons
Hide Buttons